REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym                          www.nozzeofficial.com oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
1.2. Sklep internetowy www.nozzeofficial.com (dalej: Sklep), o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym: www.nozzeofficial.com.
1.3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Julię Kolasa zwanym dalej: „Sprzedającym”), wykonującącym działalność gospodarczą pod firmą:  Pracownia projektowo-krawiecka Julia Kolasa, z siedzibą w ul. Cechowa 77, 30-685 Kraków, NIP 6793193059, REGON: 384976261.
1.4. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż detaliczna odzieży,(zwanych dalej łącznie: „Produktami”).
1.5. Serwis internetowy www.nozzeofficial.com umożliwia:
      1.5.1. Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w Sklepie;
      1.5.2. Składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby, które dokonały rejestracji w serwisie internetowym www.nozzeofficial.com (zwane dalej:              „Kupującymi”). Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny , lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej:„Zamówieniem”).
1.6. Dokonanie przez osobę korzystającą ze sklepu internetowego www.nozzeofficial.com rejestracji, o której mowa w pkt. 1.5.2., jest równoznaczne z                akceptacją Regulaminu.
1.7. Do korzystania ze sklepu internetowego www.nozzeofficial.com , w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne jest:
       1.7.1. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
1.8. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu      internetowego www.nozzeofficial.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu    internetowego www.nozzeofficial.com z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z www.nozzeofficial.com 
1.9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu      przedmiotu. Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.

1.10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub          usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego www.nozzeofficial.com w tym przez filtry antyspamowe.

§2. Zamówienia
2.1. Zakupów w sklepie internetowym www.nozzeofficial.com mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.nozzeofficial.com w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.
2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.
2.3. Zamówienia w sklepie internetowym www.nozzeofficial.com można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.
2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 
2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.
2.5. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.
2.6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
2.7. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Kupuję i płacę”, o którym mowa w pkt. 2.4.
2.8. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku Produktu w magazynie lub w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
2.9. W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:
      2.9.1. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w całości;
      2.9.2. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8.
2.10. W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.9, Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.9. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.

2.11. Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.9.1. oraz 2.9.2., należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.8., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.9. i 2.10. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży.

§3. Ceny i płatności
3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”.
3.2. do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
      3.2.1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 83 1140 2004 0000 3702 8420 4452
      3.2.2. płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty;

      3.2.3. płatność dokonywana poprzez Platformę obsługiwane są przez Paynow. 

§4. Dostawa
4.1. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:
      4.1.1. za pośrednictwem kuriera InPost;
      4.1.2. za pośrednictwem paczkomatów InPost;
4.2. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.1.1.-4.1.2. poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.

4.3. osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.1.2., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.

§5. Prawo odstąpienia
5.1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem.
5.2 Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
5.3 Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej www.nozzeofficial.com/zwroty.
5.4 Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
5.5 Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.6 Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres: 
Paczkomat KRA291M
Widnokrąg , Kraków 30-685
Przy skrzyżowaniu Cechowa / Widnokrąg 
Nozze Official – Julia Kolasa
+48 797 959 385 
5.8 W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
5.9 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
5.10 Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
5.11 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. 

5.12 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

§6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
6.1. Sklep internetowy www.nozzeofficial.com przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych11 oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Sklep internetowy www.nozzeofficial.com starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy www.nozzeofficial.com sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia sklepu internetowego www.nozzeofficial.com. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym sklep internetowy www.nozzeofficial.com informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.
6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy nozzeofficial.com jest Pracownia projektowo-krawiecka Julia Kolasa, z siedzibą w ul. Cechowa 77, 30-685 Kraków, NIP 6793193059, REGON: 384976261
6.3. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
6.4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.
6.5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.
6.6. Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
6.7. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
6.8. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.
6.9. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.
6.10. Kupujący mają prawo do:
       6.10.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
       6.10.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
       6.10.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.
W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres: contact@nozzeofficial.com bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.3.
6.11. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego www.nozzeofficial.com. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

6.12. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu internetowego www.nozzeofficial.com. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego www.nozzeofficial.com.

§7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne
7.1. Zawartość i struktura serwisu internetowego www.nozzeofficial.com chronione są prawami autorskimi.
Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.
7.2. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.
7.3. Opisy Produktów widniejące w sklepie internetowym www.nozzeofficial.com służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej.

Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu.

§8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez www.nozzeofficial.com usług drogą elektroniczną
8.1. W razie świadczenia przez sklep internetowy www.nozzeofficial.com usług drogą elektroniczną, w zakresie tych usług Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 8.8.
8.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, określone są w pkt. 1.7.
8.3. Zakazane jest dostarczanie przez osoby korzystające ze sklepu internetowego www.nozzeofficial.com treści o charakterze bezprawnym.
8.4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą z www.nozzeofficial.com i korzystania z danej usługi.
8.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedającemu sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 1.3.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail contact@nozzeofficial.com) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.
8.6. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
      8.6.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego;                reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.3.) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres          e-mail wskazany w pkt. 8.5.);
      8.6.2. reklamacja powinna zawierać:
      8.6.2.1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;
      8.6.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
      8.6.2.3. uzasadnienie;
      8.6.3. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w pkt. 8.6.1. i 8.6.2., były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;
      8.6.4. po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym                      informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
8.7. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1., Sprzedający niniejszym informuje, iż:
      8.7.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest                    możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z        tych związanych zaleca się, by osoby korzystające ze sklepu internetowego www.nozzeofficial.com zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie            antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
      8.7.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z sklepu internetowego www.nozzeofficial.com pliki          cookies.

8.8. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 8.1.-8.7. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

§9. Reklamacje
9.1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).
9.2. W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
9.3. Pod pojęciem „konsumenta” używanym w pkt. 9.1. i 9.2. należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9.4. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
9.5. Reklamacje mogą być zgłaszane:
      9.5.1. Pisemnie na adres: ul.Niepołomska 65F/2, 32-020 Wieliczka.
      9.5.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@nozzeofficial.com. Formularz reklamacyjny dostępny pod                  adresem: www.nozzeofficial.com/reklamacje.
9.6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 
      9.6.1. Imię i nazwisko lub firmę kupującego;
      9.6.2. Dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
      9.6.3. Dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
      9.6.4. Wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i            daty wystąpienia wady; 
      9.6.5. Żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
      9.6.6. Datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
9.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Klient otrzymuje w ciągu 14 dni informację drogą e-mailową na temat decyzji oraz dalszych kroków procesu reklamacyjnego. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
9.8. Sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji Klienta, jeżeli wada jest nieistotna, lub jest związana z charakterem materiału z którego wykonany jest produkt, oraz powstaje w związku z użytkowaniem towaru, a także niestosowanie się Klienta do instrukcji prania.
9.9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 
Paczkomat KRA291M
Widnokrąg , Kraków 30-685
Przy skrzyżowaniu Cechowa / Widnokrąg 
Nozze Official – Julia Kolasa
+48 797 959 385 
9.10.W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania sporów.
10.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

10.2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11. Postanowienia końcowe
11.1. Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej, w jego brzmieniu z dnia wejścia w życie Regulaminu.
11.2. Sprzedający może zmienić Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 10.3. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.
11.3. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie internetowej: www.nozzeofficial.com wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Kupujący zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania ze sklepu internetowego www.nozzeofficial.com i upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.
11.4. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
11.5. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
11.6. Wszystkie osoby korzystające ze sklepu internetowego www.nozzeofficial.com mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej: www.nozzeofficial.com ,skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.
 
Data aktualizacji: 2023-10-17